Figuur 2: Aantal in de periode 1995 - 2003 per jaar opgespoorde roofvogelbroedparen in Zeeland.Figuur 2: Aantal in de periode 1995 - 2003 per jaar opgespoorde roofvogelbroedparen in Zeeland.In 2002 en 2003 waren de Grevelingen, Tholen, Oost en Midden Zeeuws-Vlaanderen de best onderzochte regio’s. In Noord, Zuid en de Hals van Zuid-Beveland werd in 2002 aandacht geschonken aan de Buizerd en de Bruine Kiekendief en in 2003 aan de Sperwer. Zoals gebruikelijk in deze regio was er in beide jaren veel aandacht voor de Boomvalk (Rozemeijer en de Schipper 2002 en 2003). Over het algemeen was in 2003 de onderzoeksinspanning van de Zeeuwse roofvogelaars een stuk lager dan in voorgaande jaren (figuren 2 en 3).

In figuur 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal opgespoorde roofvogelbroedparen en in figuur 3 van het aantal ingezonden nestkaarten.

In bijlage 1 wordt voor 2002 en 2003 een schatting van het aantal broedparen gegeven.

In bijlage 2 wordFiguur 3: Aantal ingestuurde nestkaarten van roofvogels in Zeeland in de periode 1995-2003.Figuur 3: Aantal ingestuurde nestkaarten van roofvogels in Zeeland in de periode 1995-2003.t voor de periode 1995-2003 per soort een overzicht gegeven van het aantal ingezonden nestkaarten en een aantal op nestkaarten vermelde resultaten, zoals de start van de eileg, het aantal eieren, het broedsucces en het aantal uitgevlogen en geringde jongen.

In bijlage 3 wordt voor de periode 1995-2003 per soort een overzicht gegeven van het aantal eieren (alleen complete legsels) en uitgevlogen jongen per nest.

In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van alle bekende meldingen van roofvogels sinds 1995. Het overzicht is verre van volledig.