• BIJLSMA R.G. 1993. Ecologische atlas van de Nederlandse Roofvogels. Schuyt & Co, Haarlem.
  • CASTELIJNS H. 2002, 2004, 2005, 2006 en 2007. Jaarverslagen Roofvogelwerkgroep Zeeland in serie. Roofvogelwerkgroep Zeeland. Eigen uitgave, te downloaden vanaf http://www.roofvogelszeeland.nl .
  • Cramp S & Simmons K.E.L. 1980. Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Paleatric. Volume 2. Oxford University Press. Oxford/London/New York.
  • HOF M van ‘t, 2007: Broedverslag van de ringwerkgroep Schouwen-Duiveland van het jaar 2007. Eigen uitgave.
  • JEUGD H.P., VOSLAMBER B., VAN TURNHOUT C., SIERDSEMA H,. FEIGE N., NIENHUIS J., & KOFFIJBERG K. 2006: Overzomerende ganzen in Nederland: grenzen aan de groei? SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
  • FBE ZEELAND 2007. Eindrapportage eieren prikken 2007. FBE Zeeland, Goes.
  • HOYT D.F. 1979. Practical methods of estimating volume and fresh weights birds’ eggs. Auk 96:73-77.
  • JANSSENS J. 2007. Verslag Roofvogels 2007. Eigen uitgave NBV ’t Duumpje, Oostburg.
  • OOSTERBAAN J. 2004. Faunabeheerplan Zeeland 2005-2009. Deel 1A: Vogels en kleine zoogdieren. Faunabeheereenheid Zeeland, Goes.
  • STRUCKER R.C.W., ARTS F.A, BERREVOETS C.L & MEININGER P.L. 2007. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2005/2006. Rijksinstituut voor Kust en Zee Middelburg en Delta Project Management Culemborg.
  • VAN KERKHOVEN W. 2007. Bruine Kiekendief Circus aeruginosus in Saeftinghe in 2007. Eigen uitgave.