Figuur 10. Aantalsverloop van de Buizerd in Zeeland in 1995-2005.Figuur 10. Aantalsverloop van de Buizerd in Zeeland in 1995-2005.In 2005 werden 87 nesten opgespoord en in totaal 105 broedparen vastgesteld. De Zeeuwse broed­populatie bedraagt op dit moment 165-225 paren (figuur 10). Hoewel minder sterk dan in de jaren negentig van de vorige eeuw, neemt het aantal broedparen nog steeds wat toe. De laatste jaren vindt vooral verdichting plaats in de akkerbouwgebieden van Tholen, Schouwen-Duiveland en West Zeeuws-Vlaanderen.

In Zeeland broedt slechts 2,0 % van de Nederlandse populatie. Naar verwach-ting zal de populatie nog wel wat toenemen, maar zal ze nooit de gemiddelde Nederlandse dichtheid bereiken (bijlage 4).

Voor de Buizerd was 2005 een gemiddeld jaar. Dat gold met 4 april voor de start van de eileg, met 2,4 eieren voor de legselgrootte (s=0,7 n=27) en met 2,0 voor het aantal uitgevlogen jongen (s=0,7 n=42).

Buizerdlegsel met een opvallend grootteverschil tussen de eieren. Begin juli vloog uit dit nest één jong uit. Het jong, een mannetje, werd geringd op 31mei 2005.Clingepolder 20 april 2005. [i]Foto: Jeroen Castelijns.[/i]Buizerdlegsel met een opvallend grootteverschil tussen de eieren. Begin juli vloog uit dit nest één jong uit. Het jong, een mannetje, werd geringd op 31mei 2005.Clingepolder 20 april 2005. Foto: Jeroen Castelijns.Evenals in 2002-2005 had de Buizerd in en rondom de Braakmanpolder (mzv, wzv) flink te leiden van menselijke vervolging. De laatste vier jaren zijn al zeker 25 onder verdachte omstandig­heden gestorven Buizerds gevonden. Een aantal werd onderzocht door het CIDC-Lelystad en bleek te zijn vergiftigd (Castelijns 2003). In Midden Zeeuws-Vlaanderen (mzv) is het aantal broedparen van de Buizerd hierdoor gedaald van 15 in 2002 tot vijf in 2005! In dezelfde periode daalde ook het aantal broedparen van de Bruine Kiekendief van 19 tot drie. En onze overheid, zij kijkt toe! Als je een geval van roofvogelvervolging meldt bij de AID, krijg je te horen dat er door de leiding andere prioriteiten zijn gesteld. Een slechter signaal kan je natuurlijk niet afgeven. Je moedigt daarmee potentiële daders alleen maar aan. Ze worden steeds brutaler en durven zelfs weer naar het geweer te grijpen. Zoals nabij Biervliet waar op 8 juli 2005 werd vastgesteld dat met een jachtgeweer twee bijna vliegvlugge Buizerdjongen van het nest waren geschoten. Je zag het aankomen. In het begin van het seizoen was de dijk nog vrij toegankelijk en bij het ringen stond er een “Art 461-bordje’. Dan weet je het eigenlijk al, daar gaan dingen gebeuren die niet in de haak zijn! Wees daarom bij dergelijke bordjes extra alert!