Sinds 1995 wordt jaarlijks een verslag opgesteld over broedende roofvogels in Zeeland. Dit is alweer het dertiende verslag (2002-2003 was een dubbel). De verslagen zijn te downloaden onder Pubicaties.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk gaat dit verslag over het aantal broedparen van dagroofvogels in Zeeland, hun broedsucces en hun broedbiologie. Een verschil met vorige jaren is dat bij elke soort wat (anekdotische) bijzonderheden worden vermeld. Een jaarverslag mag niet te veel routine worden.

Helaas lukt het maar niet een belangrijk aspect van het onderzoek uit te werken: het voedsel. Van de meer dan 3.400 prooiresten die sinds 2005 zijn verzameld, zijn er 3.019 gedetermineerd. De resterende prooiresten, vooral plukresten van zangertjes, liggen keurig gecodeerd te wachten tot ze worden gedetermineerd. Hulp daarbij is welkom. In het jaarverslag van 2004 zijn de resultaten van alle tot dan toe verzamelde prooiresten samengevat.

Sinds de oprichting van de Werkgroep Roofvogels Zeeland (WRZ) in november 1994 is de opbouw van de Zeeuwse roofvogelpopulatie sterk veranderd. Er is veel kennis vergaard over het hoe en waarom. In het hoofdstuk “Roofvogels en roofvogelonderzoekers in Zeeland” wordt in het kort terugblikt en wordt een kijkje in de toekomst genomen.

Philippine 3 maart 2009, Henk Castelijns.

Torenvalk, waarschijnlijk eerste winter vrouwtje. Yerseke Moer 30 december 2008. [i]Foto: Niels de Schipper.[/i]Torenvalk, waarschijnlijk eerste winter vrouwtje. Yerseke Moer 30 december 2008. Foto: Niels de Schipper.

Box 1: Melden van broedende roofvogels in Zeeland

Het is elk jaar weer een hele klus om alle gegevens bij elkaar te krijgen en te ordenen. U maakt het mij gemakkelijk als u de door SOVON ontwikkelde digitale nestkaart gebruikt. Die werkt sinds een paar jaar ook voor roofvogels prima. Er zijn twee grote voordelen aan het gebruik van deze kaart. De waarnemer wordt geleid naar het goed invullen en ik kan de gegevens in één handeling in mijn eigen database overbrengen. Met SOVON heb ik afgesproken dat ik on-line bij alle ingezonden Zeeuwse nestkaarten van dagroofvogels kan (inclusief die van het Markiezaat en Grevelingen). Dus maak het u en mij gemakkelijk en gebruik de digitale nestkaart.

Een nadeel van de digitale nestkaart is dat waarnemers minder geneigd zijn om een toelichting op een waarneming te geven. Wat met codes automatisch kan worden ingevuld, wordt al snel de waarheid. Geef a.u.b. indien nodig een toelichting. Bijvoorbeeld hoe het nest werd (na)gecontroleerd, klimmen of juist niet, wat de aanwijzingen zijn voor een vermeende verstoring etc.

Mocht u de digitale nestkaart niet zien zitten, een papieren kaart blijft welkom. Geef op zowel de digitale als de papieren nestkaart behalve de woonplaats ook een nadere omschrijving, bijvoorbeeld de naam van de dijk, de straat de polder etc. Geef de locatie in Amersfoortcoördinaten op ten minste 0,1 km nauwkeurig, bijvoorbeeld 45,5 en 342,7. De coördinaten worden gebruikt voor controle op dubbelingen. Bovendien kan bij voldoende nauwkeurigheid met behulp van een topgrafische kaart wat over de broedhabitat worden gezegd. 

Vermeld bij een prooi altijd of het om een plukrest, een braakbal of een zichtwaarneming gaat. Controleer zo veel mogelijk nesten na en probeer vast te stellen of alle jongen inderdaad zijn uitgevlogen.

Voor toevallige waarnemingen is www.waarneming.nl prima. Met de Zeeuwse coördinator heb ik afgesproken dat ik na afloop van het broedseizoen op aanvraag een overzicht ontvang. Voor 2008 heb ik vooral wat betreft Schouwen, Walcheren en Noord-Beveland op deze manier aanvullingen gekregen, zelfs de onder embargo geplaatste. Het is overigens verstandig om waarnemingen van kwetsbare soorten en waarnemingen met een exacte nestplaats onder embargo te plaatsen. Dit voorkomt ongewenst bezoek. Het spreekt voor zich dat de Roofvogelwerkgroep Zeeland haar gegevens alleen ter beschikking stelt aan betrouwbare organisaties.

Tot slot, alle gegevens in welke vorm dan ook, zijn en blijven welkom. Een e-mail of een brief met een melding, een stippenkaart of een rapport waarin de gegevens worden genoemd, het wordt allemaal verwerkt!