In 2008 werden 127 broedparen opgespoord, waarvan in 105 gevallen sprake was van een nest (zie werkwijze). De Zeeuwse broedpopulatie wordt geschat op 169-209 paren, waarmee we terug zijn op het niveau van 1995. In de topjaren 2000-2002 ging het om 270-360 broedparen (figuur 12).

Figuur 12. Aantal broedparen van de Bruine Kiekendief in Zeeland in de periode 1995-2008.Figuur 12. Aantal broedparen van de Bruine Kiekendief in Zeeland in de periode 1995-2008.

De start van de eileg was met gemiddeld 24 april vier dagen later dan gemiddeld (n=18). Een late start is een aanwijzing dat de conditie van de vogels minder is dan gemiddeld en/of de voedselsituatie niet optimaal is.

Het aantal eieren per nest was met 4,5 wat lager dan gemiddeld (s=1,45, n=19). Dat gold ook voor het broedsucces; 3,1 (s=0,90, n=35).In de periode vanaf 1997 is het aantal uitgevlogen jongen per succesvol nest significant afgenomen en het aantal eieren stabiel gebleven (figuur 13).

Figuur 13. Trend van het aantal eieren en het aantal uitgevlogen jongen bij de Bruine Kiekendief in Zeeland in de periode 1996-2008. De eerste twee onderzoeksjaren (1995- 1996) zijn weggelaten omdat de steekproef te klein was (N<15).Figuur 13. Trend van het aantal eieren en het aantal uitgevlogen jongen bij de Bruine Kiekendief in Zeeland in de periode 1996-2008. De eerste twee onderzoeksjaren (1995- 1996) zijn weggelaten omdat de steekproef te klein was (N<15).

De geslachtsverhouding tussen het aantal op het nest geringde jongen was, zoals meestal het geval is, in het voordeel van mannen; 53% (tabel 2).

Tabel 2. Geslachtsverhouding van jonge op het nest geringde Bruine Kiekendieven in Zeeland in de periode 1995-2008.

In 2007 is in Zeeuws-Vlaanderen begonnen met het meten van het eivolume. De maat van de eieren werd genomen met een digitale schuifmaat met een nauwkeurigheid van 0,01 mm. De gemiddelde lengte van de eieren was in 2007 48,6 mm (s=2,2, n=127) en in 2008 47,9 (s=1,23, n=23) en de gemiddelde breedte was in 2007 38,0 mm (s=1,2, n=127) en in 2008 38,7 (s=0,86, n=23).Het eivolume is berekend met de formule volgens Hoyt (1979); 0.51 x lengte x [2 x breedte] en bedroeg in 2007 35,9 ml (s=3,5, n=127) en in 2008 36,7 ml (s=0,86, n=23). Voor het opmeten van de eieren zijn geen extra nestbezoeken uitgevoerd.

Bruine Kiekendief in eerste winterkleed, Verdronken Land van Saeftinghe, 10 januari 2009. [i]Foto: Filip Mineur.[/i]Bruine Kiekendief in eerste winterkleed, Verdronken Land van Saeftinghe, 10 januari 2009. Foto: Filip Mineur.

In 2008 werden in West Zeeuws-Vlaanderen vijf zekere en één waarschijnlijk broedgeval in een graanveld vastgesteld. Vier van de vijf zekere broedgevallen waren succesvol. Bij één van de nesten werd door Jaap Poortvliet en Jan Janssens in samenwerking met Alex Wieland van de Stichting Land-schapsbeheer Zeeland nestbescherming uitgevoerd. Het ging om een nest met oorspronkelijk vier jongen in een oogstbaar tarweveld in de Zuiddiepepolder nabij IJzendijke (zie foto hieronder). Op 31 juli is in overleg met de grondeigenaar een ongeveer 15 bij 15 meter groot schrikraster rondom het nest geplaatst (zie foto hieronder). Op het moment van plaatsing waren twee van de vier jongen al uitgelopen. Begin augustus heeft Jaap Poortvliet buiten het raster de resten van één jong gevonden. Het dorsen van het tarweveld op 31 juli ging door tot in het donker. Waarschijnlijk is één van uitgelopen jongen in het donker in de dorsmachine terechtgekomen. De jongen waren geringd, maar de ring werd niet teruggevonden. Zekerheid is er dus niet. Tijdens het dorsen hebben Jan en Jaap van op afstand de machine gevolgd. Toen het donker werd, zijn ze weggegaan.

Vier jonge Bruine Kiekendieven in leeftijd variërend van 20-29 dagen in een tarweveld in de Zuiddiepepolder nabij IJzendijke op 26 juli 2008. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]Vier jonge Bruine Kiekendieven in leeftijd variërend van 20-29 dagen in een tarweveld in de Zuiddiepepolder nabij IJzendijke op 26 juli 2008. Foto: HC.

Met een schrikraster afgezet stuk graan rondom een nest van een Bruine Kiekendief. Zuiddiepepolder IJzendijke, 31 juli 2008. [i]Foto: Jaap Poortvliet.[/i]Met een schrikraster afgezet stuk graan rondom een nest van een Bruine Kiekendief. Zuiddiepepolder IJzendijke, 31 juli 2008. Foto: Jaap Poortvliet.

Indien nodig kunnen ook in 2009 nesten in landbouwgewas worden beschermd. Elders op deze website is te lezen hoe er zo’n geval het best kan worden gehandeld.

Volwassen man Bruine Kiekendief zittend voor een hol van een Woelrat. Zuid Beveland, 3 mei 2008. [i]Foto: Chiel Jacobusse.[/i]Volwassen man Bruine Kiekendief zittend voor een hol van een Woelrat. Zuid Beveland, 3 mei 2008. Foto: Chiel Jacobusse.