Nest van een Bruine Kiekendief met 3 eieren en 2 jongen van circa 3 dagen oud op 15 mei 2006. Foto: Henk CastelijnsNest van een Bruine Kiekendief met 3 eieren en 2 jongen van circa 3 dagen oud op 15 mei 2006. Foto: Henk CastelijnsHet is alweer half mei en het roofvogelseizoen is in volle gang. Veel buizerds hebben al jongen, de eerste sperwers zitten alweer te broeden en rond 11 mei zijn zelfs de eerste Bruine Kiekendieven al uit het ei gekropen!

De Bruine Kiekendief  heeft een goede start gemaakt en lijkt dus weinig last te hebben van het late voorjaar. In Zeeuws Vlaanderen zijn tot nu toe 22 complete legsels gecontroleerd met een gemiddelde van 5,1 ei per nest waaronder vier met zeven eieren! Ook zijn er al een vijftal mislukt, telkens op plaatsen met hoge opgaande begroeiing zoals struiken en bomen. In drie gevallen was het het werk van kraaiachtigen en twee keer was de oorzaak onduidelijk. Het lijkt er steeds meer op dat hoge begroeiing waarin kraaiachtigen goed uitzicht hebben, ernstig ten nadele van de Bruine Kiekendief is. Op Schouwen Duivenland zijn tot nu toe twee broedgevallen van Bruine kiekendief vastgesteld waarvan één reeds mislukt en op Tholen vier waarvan eveneens één mislukt.

De Torenvalk lijkt later op gang te komen dan andere jaren. Veel nestkasten zijn dan ook nog leeg of het legsel is nog niet compleet. In het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen lagen op 11 mei maar in slechts vier van de 14 gecontroleerde nestkasten waarbij Torenvalken zaten eieren: 2x5, 1x2 en 1x1. In het oosten werden op 4 mei 42 nestkasten gecontroleerd waarvan bij eveneens 14 nestkasten vogels zaten. In zes nesten lagen 1x6, 2x5, 1x3 en 2x1 eieren. Op Schouwen-Duiveland was nog maar één kast bezet en op Tholen ook nog maar enkele. Een niet al te beste start voor de Torenvalk dus. Hopelijk komt het nog goed.

Over de overige soorten valt nog niet zoveel te zeggen omdat er nog niet genoeg gegevens zijn.  Wel valt nog te vermelden dat op Tholen reeds vier territoria van Boomvalken zijn vastgesteld, op Schouwen Duiveland van de Havik twee broedgevallen bekend zijn en in Zeeuws-Vlaanderen de Slechtvalk bij DOW twee jongen heeft en die bij Sas van Gent bij Cerestar voor het derde opeenvolgende jaren de eieren niet zijn uitgekomen. De eieren zijn meegenomen voor nader onderzoek. De eerste jongen zijn reeds geringd. Het gaat niet om dagroofvogels maar om drie jonge Bosuilen die op 26 april nabij Hulst werden geringd. Met naar schatting een Zeeuwse populatie van 10-15 broedapren toch een bijzondere gebeurenis.

Bij de beeldverslagen van het veldwerk 2006 zijn nieuwe foto’s toegevoegd van onder andere de jonge Bosuilen bij Hulst en van de nestcontroles van de Bruine Kiekendief.