De Hybridevalk die in Borssele voor veel onrust heeft gezorgd. [i]Foto: Mark Hoekstein.[/i]De Hybridevalk die in Borssele voor veel onrust heeft gezorgd. Foto: Mark Hoekstein.Er gaat geen weekeinde voorbij of er is ergens in Zeeland wel een roofvogelshow. Roofvogels en uilen lijken wel circusartiesten. Daarvoor zijn ze niet ‘gemaakt’. Ze horen thuis in de vrije natuur. Daarom ziet de Roofvogelwerkgroep Zeeland deze shows niet zitten. Ze onderschrijft daarom van harte de actie van Vogelbescherming Nederland, de Werkgroep Roofvogels Nederland en enkele andere landelijke organisaties tegen deze shows. U kunt op de website van Vogelbescherming lezen waarom deze actie gevoerd wordt. Op de website vindt u ook het volledige rapport van het onderzoek naar het wel en wee van roofvogelshows.

Mocht er ergens bij u in de buurt een show worden georganiseerd, probeer de organisatoren ervan te overtuigen dat niet te doen. U kunt daarbij gebruik maken van deze flyer.

Op de foto hiernaast de Hybridevalk (waarschijnlijk kruising van Giervalk met Sakervalk) die bij Borssele in 2007 en 2008 een broedend paar Slechtvalken verstoorde. De hybride werd in het voorjaar van 2009 op het nest van de Slechtvalken gevangen. Hierdoor brachten de Slechtvalken in 2009, 2010 en 2011 weer jongen groot.

Sinds vorig jaar is er opnieuw een overlast veroorzakende hybridevalk in Zeeland aanwezig. Op de Hoge Platen in de monding van de Westerschelde zorgt deze voor erg veel onrust in een sternkolonie. Deze valk heeft de laatste weken al zeker twaalf adulte Grote Sterns gegrepen. In een heel broedseizoen greep een in 2007 op de Hoge Platen broedend paar Slechtvalken slechts enkele Visdieven. Het voedsel van dit paar bestond vooral uit duiven en in minder mate uit steltlopers en Spreeuwen. Omdat het broedpaar er voor zorgde dat het gebied verschoond bleef van kraaiachtigen, Zilvermeeuwen en andere roofvogelsoorten en ze meestal van en naar het nest vlogen zonder dat ze door de sterns gezien werden, hadden de sterns eerder voordeel dan nadeel van het broedpaar, zie jaarveslag 2007.