Het aantal Torenvalken in Zeeland neemt de laatste jaren af. Het aantal broedparen wordt geschat op 320-445. Dat is bijna 25% minder dan rond de eeuwwisseling (Figuur 19).

 Figuur 19. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Torenvalk in Zeeland in de periode 1995-2018.Figuur 19. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Torenvalk in Zeeland in de periode 1995-2018.

Bij de Torenvalk kan de start van de eileg sterk variëren. De gemiddelde startdatum van Zeeuwse Torenvalken is 26 april, de uiterste zijn 2014 met 15 april en 2013 met 10 mei. In 2013 was de periode die aan de eileg vooraf ging koud en nat en in 2014 droog en warm Ook de voedselsituatie speelde een rol (Castelijns 2014 en 2015). Qua start van de eileg waren 2017 en 2018 gemiddeld (Bijlage 3); 2017 24 april (SD=14,2, N=69) en 2018 25 april (SD=9,5, N=57).

De gemiddelde legselgrootte was in 2017 en 2018 met respectievelijk 5,0 (SD=0,7; N=95) en 4,8 (SD=0,9; N=89) een fractie hoger dan normaal (Figuur 20, Bijlage 3). Het aantal jongen was daarentegen in 2017 hoger dan gemiddeld en in 2018 lager dan gemiddeld; 4,2 (SD=1,1; N=96) en 3,8 (SD=1,29; N=80). In 2018 ging er tijdens het opgroeien van de jongen heel wat mis. In 2018 vloog bij één op de 9,5 nest slechts één jong uit in 2017 was dat bij slechts één van de 96 nesten het geval.

Figuur 20. Gemiddeld aantal eieren en aantal jongen per nest voor de Torenvalk in Zeeland in de periode 1995-2016.Figuur 20. Gemiddeld aantal eieren en aantal jongen per nest voor de Torenvalk in Zeeland in de periode 1995-2016.

In Tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de prooiresten die in 2017 en 2018 in en bij nesten van Torenvalken in Zeeuws-Vlaanderen werden aangetroffen. Muizen zijn met afstand de belangrijkste prooi. Afgaand op vondsten in het nest van niet geheel opgegeten muizen (plukresten), gaat het vooral om Veldmuizen. Ook bij braakballen bij de categorieën woelmuis indet. en muis indet. zal het grotendeels om Veldmuizen gaan. Resten van muizen in braakballen van Torenvalken zijn namelijk niet altijd tot op soort te determineren.

Tabel 6. Prooiresten bij Torenvalknesten in Zeeuws-Vlaanderen in 2017 en 2018.Tabel 6. Prooiresten bij Torenvalknesten in Zeeuws-Vlaanderen in 2017 en 2018.

Jonge Torenvalken hebben nogal eens de neiging het nest voortijdig te verlaten. Als je zo’n jong aantreft, laat het dan gewoon zitten. De ouders zorgen er namelijk voor dat het jong niks te kort komt. Dat jonge Torenvalken zich buiten het nest prima kunnen redden, blijkt uit waarnemingen van tegen boomstammen klimmende nog niet-vliegvlugge jongen. Zo zagen Timo Janssen en Irma Kion op 24 juni 2017 aan de Waterstraat Hulst/Clinge een jonge Torenvalk ‘op een stam lopen als een specht’ en maakte Joke van Driel op 21 juni 2017 bij ‘haar’ Torenvalkkast een foto van dit gedrag (zie foto). Een waarneming van een nog niet-vliegvlug jong boven op een nestkast op 3 juli 2017 aan de Kleinedijk Walsoorden duidt ook op dit gedrag. Vaak hebben mensen die een jonge Torenvalk buiten het nest zien, de neiging het jong naar een vogelasiel te (laten) brengen. Dat is hoogst onverstandig omdat jonge Torenvalken leren namelijk jagen van hun ouders.

Twee afgesprongen jonge Torenvalken. Het linker jong kwam enkele uren na het ringen uit de kast en het rechterjong als gevolg van het ringen. Normaal worden afspringers tijdens het ringen teruggezet. Maar dit jong verdween in een tarweveld en was niet meer terug te vinden. Het kleinste jong klom de andere dag naar de nestkast toe. Zie foto hieronder. Philippine 20 juni 2017. Foto Joke van Driel.Twee afgesprongen jonge Torenvalken. Het linker jong kwam enkele uren na het ringen uit de kast en het rechterjong als gevolg van het ringen. Normaal worden afspringers tijdens het ringen teruggezet. Maar dit jong verdween in een tarweveld en was niet meer terug te vinden. Het kleinste jong klom de andere dag naar de nestkast toe. Zie foto hieronder. Philippine 20 juni 2017. Foto Joke van Driel.

Naar het nest klimmende jonge Torenvalk. Het jong was uit het nest gesprongen op 20 juni 2017 en klom er naar terug op 21 juni 2017. Zie ook foto hierboven. Foto Joke van Driel. Naar het nest klimmende jonge Torenvalk. Het jong was uit het nest gesprongen op 20 juni 2017 en klom er naar terug op 21 juni 2017. Zie ook foto hierboven. Foto Joke van Driel.

Excursie van de Stekkertjes (jeugdwerkgroep van de Steltkluut) aan de Waterstraat Clinge/Hulst op juni 2017. Foto Rob Kregting.Excursie van de Stekkertjes (jeugdwerkgroep van de Steltkluut) aan de Waterstraat Clinge/Hulst op juni 2017. Foto Rob Kregting.