In 2015 hebben in Zeeland elf en in 2016 tien paren met zekerheid gebroed. Het aantal broedparen wordt geschat op 12-15 (Figuur 25, Bijlage 1 en Bijlage 2). Hierna een overzicht per broedlocatie, ook de locaties die in 2015 of 2016 niet bezet waren.

 Figuur 23. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Slechtvalk in Zeeland in de periode 1995-2016. Figuur 23. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Slechtvalk in Zeeland in de periode 1995-2016.

Zierikzee Dikke Toren
In 2015 werden vier en in 2016 vijf eieren gelegd. Beide keren vlogen drie jongen uit. Omdat het nest achter een deur zit met een veiligheidsslot dat niet meer te openen is, werden de jongen niet geringd.Er wordt gebroed in een nis van een gebouw.

Middelburg Lange Jan
In 2015 is minstens één jong uitgevlogen. De exacte broedplaats is niet bekend. In 2016 werden vier eieren gelegd in een open broedbakje. Het legsel werd door bewakers die ingeschakeld waren voor de beveiliging van de For Freedom Awards verstoord (geen opzet). Om het andere jaar wordt deze prijs in Middelburg uitgereikt. Er wordt naar een oplossing gezocht om de volgende keer verstoring te vóórkomen.

Legsel Slechtvalk Lange Jan Middelburg op 6 april 2016. Foto Mario Aspeslach.Legsel Slechtvalk Lange Jan Middelburg op 6 april 2016. Foto Mario Aspeslach.

Thermphos Vlissingen Oost
Geen gegevens. In 2014 vond op deze locatie een succesvol broedgeval plaats. Er vlogen drie jongen uit.

Borssele schoorsteen kolencentrale
In 2015 lagen op 13 april vier eieren in de nestkast; drie warme en één koud (buiten nestkom). Op 6 mei lagen zeven eieren in het nest. Opnieuw lag één ei buiten de nestkom (foto). Op 2 juni zaten twee jongen in het nest die op 10 juni werden geringd. Het ging om één mannetje en één vrouwtje. Ook werden de vier toen nog in het nest liggende eieren geopend. Drie eieren waren onbevrucht, het vierde was onbebroed. Met behulp van de vleugellengte van het oudste jong werd uitgerekend dat het eerste ei op 16 april was gelegd. Waarschijnlijk gaat het om twee legsels van verschillende vouwtjes. Nadat het eerste legsel was verlaten is een ander vrouwtje een nieuw legsel begonnen. Het zou tevens het late tijdstip van de eileg verklaren.

In 2016 werden vier eieren gelegd, wat tot vier uitgevlogen jongen leidde; drie mannetjes en één vrouwtje. De start van de eileg was 30 maart. Op 1 augustus werd één van de jongen in een loods opgepakt en naar een vogelasiel gebracht. Jonge Slechtvalken leren jagen van hun ouders. Een naar het asiel gebrachte vogel is dus ‘voor de kat’. In zo’n geval is het enige juiste het jong van de grond op te pakken en op een gebouw of iets dergelijks te zetten. De ouders vinden het jong vanzelf terug. Bij Axel is uit webcam-waarnemingen gebleken dat Slechtvalkjongen die een paar meter van de grond in een boom gezet werden de 55 mm hoge nestkast soms binnen één dag al weer weten te bereiken.

Links legsel van Slechtvalk in Borssele op 5 mei 2015 en rechts hetzelfde nest met twee jongen en vier niet uitgekomen eieren jongen op 2 juni 2015. Van de eieren waren er drie onbevrucht en één niet bebroed. Foto Perry Quist en Wibrecht Brakman.Links legsel van Slechtvalk in Borssele op 5 mei 2015 en rechts hetzelfde nest met twee jongen en vier niet uitgekomen eieren jongen op 2 juni 2015. Van de eieren waren er drie onbevrucht en één niet bebroed. Foto Perry Quist en Wibrecht Brakman.

Televisietoren Goes
In 2015 werden vier eieren gelegd en vlogen vier jongen uit. Ze zijn alle vier geringd. Het ging om drie mannetjes en één vrouwtje. De start van de eileg was 17 maart. 2016 leverde slechtst één jong op, een mannetje. Het werd geringd op 21 mei. Het ei waar het jong uit was gekropen was gelegd op 16 maart. De legselgrootte is niet bekend.

Rilland Hoogerwaardpolder W en Stationsbuurt
In deze omgeving wordt vaker gebroed of worden pogingen gedaan, vaak in het Noord Brabantse deel van het Markiezaatsmeer. In 2015 was een paar op een hoogspanningsmast bij de Sationsbuurt in Rilland succesvol (twee uitgevlogen jongen) en in 2016 deed een paar een broedpoging op een hoogspanningsmast in het Zeeuwse deel van de Hoogerwaardpolder. Op 21 maart en 4 april zat een ouder op het nest. Op 30 april en 1 mei gedroegen de ouders zich alsof er jongen in het nest zaten, maar op 10 mei was het nest verlaten.

Breskens Hooge Platen
Sinds 2014 zijn geen broedverdachte vogels meer waargenomen (Fred Schenk).

Hoek Nieuw Neuzenpolder II DOW LP-tanks Terneuzen
Het paar broed in een nestkast. In 2015 werden drie eieren gelegd en vlogen drie jongen uit. Het eerste ei werd gelegd op 20 maart. In 2016 ging het om een drielegsel en vlogen twee jongen uit. De eileg was gestart op 19 maart.

Hoek Nieuw Neuzenpolder I Poort 3 Dow Terneuzen
Deze locatie is vanaf de openbare weg slecht te overzien. In 2014 was hier voor het eerst een broedpaar aanwezig, maar kon broeden niet bewezen worden. In 2015 werden wel Slechtvalken waargenomen, maar het was te weinig om van een broedpaar te kunnen spreken. Daar leek het in 2016 weer naar toe te gaan. Tot op 18 juli Dennie Vercruijsse, die op het terrein aan het werk was, vier adulten en vier juvenielen achter elkaar aan zag zitten. De daaropvolgende dag zelfs vier adulten en vijf juvenielen. Dat ging zo nog een aantal dagen door. Hij zag dat, zodra de vogels wegvlogen, één paar met twee jongen naar het westen vloog in de richting van de LPG-tanks (zie vorige locatie) en het andere paar met jongen naar het zuiden tot zuidoosten. De afstand tussen de twee broedparen bedroeg minimaal 1,5 km.

Sas van Gent Industrieel Museum Zeeland (Cargill)
Zowel in 2015 als 2016 werden drie eieren gelegd die alle uitkwamen. Beide keren vlogen drie jongen uit. In 2015 drie vrouwtjes en in 2016 drie mannetjes (echt waar!) In 2015 werd de kleurring van het vrouwtje afgelezen. Ze werd op 7 mei 2012 geringd op een kantoortoren van het APG in Heerlen en broedde in 2014 voor het eerst. Ook toen had ze drie uitgevlogen jongen. Elk jaar begint ze vroeger met broeden; in 2014 op 28 maart, in 2015 op 20 maart en in 2016 op 16 maart. Alle jongen werden telkens geringd. Het paar broedt in een nestkast.

Vrouwtje Slechtvalk bij het nest in Dottigny (Hene-gouwen, België) op 19 mei 2016. Ze is geboren in Sas van Gent en werd daar op 25-5-2014 geringd met een oranje kleurring met daarop de inscriptie RV. Haar moeder werd op 7 mei 2012 als nestjong geringd in Heerlen (Nederland). Foto Didier Vangeluwe.Vrouwtje Slechtvalk bij het nest in Dottigny (Hene-gouwen, België) op 19 mei 2016. Ze is geboren in Sas van Gent en werd daar op 25-5-2014 geringd met een oranje kleurring met daarop de inscriptie RV. Haar moeder werd op 7 mei 2012 als nestjong geringd in Heerlen (Nederland). Foto Didier Vangeluwe.

Axel Watertoren
Bij dit nest staat de webcam jaarlijks borg voor drama. Iedereen bemoeit zich ermee, maar ingrijpen bij een natuurlijke situatie wordt niet toegestaan. Dat is niet alleen het standpunt van de Werkgroep Roofvogels Zeeland, maar ook van de Slechtvalkwerkgroep Nederland en Vogelbescherming Nederland.

In 2015 werd het eerste ei gelegd op 6 maart. De volgende eieren werden gelegd na 64, 67 en 57 uren. Gerekend vanaf het eerste ei werd na 38,1 dagen het eerste en na 42,4 dagen het tweede jong geboren. Beide andere eieren waren onbevrucht. Het dramamoment van het jaar was de dood van een van de twee jongen. Het jong was ziek en werd meer dan een halve dag lang door het vrouwtje warm gehouden. Naar het andere jong keek ze niet om, zelfs niet naar een als prooi aangebrachte Regenwulp, die door sommigen voor een dode Slechtvalk gehouden werd. Nadat het jong gestorven was, kreeg het gezonde jong weer de volle aandacht, de Regenwulp en het overleden broertje. Toen het jong 40 dagen was belandde het op de grond. Het werd opgepakt en in een knotwilg gezet (gebruikelijke werkwijze bij dit nest). Vijf dagen later zat het voor het eerst weer op de nestkast.

Achteraf bezien kondigde in 2016 het tempo waarin de eieren gelegd werden al aan dat het niet goed zou gaan. Het eerste ei werd gelegd op 4 maart, een voor dit paar normale datum. De volgende eieren werden pas na 158 en 138 uren gelegd, dat is meer dan het dubbele van normaal. Uiteindelijk is geen van de eieren uitgekomen en werd het broeden na 92 dagen gestaakt (normale broedduur 40 dagen). Op dat moment lag er nog maar één ei in het nest. Het eerste ei was na 55 dagen lek geraakt en bleef daardoor aan de borst van het vrouwtje kleven. Ze verloor het tijdens een vlucht. Het andere ei werd na 76 dagen door haar kapot gepikt en de schaal werd naar buiten afgevoerd. Hét drama van dit jaar was het laten broeden op niet bevruchte eieren. Het vrouwtje zou er aan kunnen bezwijken. Dat dat het lot wel eens zou kunnen zijn voor een onvruchtbaar vrouwtje, was een barbaarse gedachte.

Sluiskil Yara
Het nest bevindt zich in een nis van een reactor op 55 meter hoogte en is alleen van afstand te controleren. In 2015 vlogen vier en in 2016 drie jongen uit. De start van de eileg werd op basis van het uitvliegmoment van de jongen geschat op 20 maart in 2015 en 10 maart in 2016.

Terneuzen Zevenaarhaven
Deze nestkast was in 2015 en 2016 niet bezet.

Verdronken Land van Saeftinghe Radartoren
In 2015 zat op 14 maart een paar op de toren. Op 2 mei 2015 stond de toren voor renovatie in de steigers. Daardoor weten we met zekerheid niet succesvol werd gebroed.
Voor wat betreft 2016 is (nog) niets bekend.

In Tabel 8 wordt een overzicht gegeven van plukresten die in en bij nesten van Slechtvalken werden verzameld. Tijdens het broedseizoen zijn Postduiven veruit de belangrijkste prooi. Ook Spreeuwen en lijsterachtigen worden relatief vaak gegrepen, maar op gewichtsbasis staat dat niet in verhouding tot Postduiven.

Tabel 8. Prooien van de Slechtvalk in Zeeland tijdens het broedseizoen in 2015 en 2016. Tabel 8. Prooien van de Slechtvalk in Zeeland tijdens het broedseizoen in 2015 en 2016.