Het aantal broedparen van de Havik wordt voor 2015-2016 geschat op 50-70 (Figuur 14, Bijlage 1 en Bijlage 2). Dat is ongeveer gelijk aan 2014. Is de toename van de Havik gestopt? Waarschijnlijk niet. Op Schouwen-Duiveland, maar vooral in Zeeuws-Vlaanderen is het onderzoek niet gebiedsdekkend.

 Figuur 14. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting (groene lijnen) van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2016. Figuur 14. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting (groene lijnen) van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2016.

De gemiddelde start van de eileg was met 2 april in 2015 en 1 april in 2016 twee en drie dagen vroeger dan gemiddeld (2015; SD=7,4, N=9 en 2016; SD=13,4, N=9) (Bijlage 3).

De legselgrootte was met 3,4 en 3,5 gemiddeld (2015; SD=1,1, N=11 en 2016; SD=0,8, N=13) en het aantal jongen met 3,1 en 2,9 hoger dan alle jaren daarvoor (2015; SD=0,6; N=13 en 2016; SD=0,8, N=9) (Figuur 15; Bijlage 3). Ook in 2014 was het gemiddeld aantal jongen hoger dan daarvoor. De oorzaak van deze trendbreuk is niet bekend.

Figuur 15. Gemiddeld aantal eieren en gemiddeld aantal jongen per nest voor de Havik in Zeeland in de periode 2010-2016. Voor wat betreft het aantal eieren was de steekproef voor 2010 te gering.Figuur 15. Gemiddeld aantal eieren en gemiddeld aantal jongen per nest voor de Havik in Zeeland in de periode 2010-2016. Voor wat betreft het aantal eieren was de steekproef voor 2010 te gering.

Opvallend waren het legbegin en de legselgrootte van een Havik bij Oostburg. Die broedde in 2016 voor het derde jaar op hetzelfde nest. In 2014 werden vier en in 2015 en 2016 vijf eieren gelegd. Het was zowel in 2014 als 2016 beide keren op 14 maart de vroegste starter. Voor 2015 is het legbegin niet met zekerheid bekend omdat de jongen niet werden geringd. Ze waren te groot op de geplande ringdag. Op basis van het uitvliegmoment wordt het geschat op 10 maart.

Havik (2kj). Ossendrecht 20 juli 2015. Foto Johnny du Burck.Havik (2kj). Ossendrecht 20 juli 2015. Foto Johnny du Burck.

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de bij nesten aangetroffen prooiresten en enkele zichtwaarnemingen. Duiven en kraaiachtigen zijn de belangrijkste prooien. Het overzicht heeft vooral betrekking op vogels die broeden in de nabijheid van cultuurland. Eerder is gebleken dat Haviken die broeden in of nabij moerasgebieden veel meer watervogels en steltlopers slaan (zie jaarverslagen 2010-2013).

Tabel 3. Prooien van de Havik in Zeeland in 2015 en 2016.Tabel 3. Prooien van de Havik in Zeeland in 2015 en 2016.