In november 2014 bestond de Roofvogelwerkgroep Zeeland 20 jaar. De werkgroep houdt zich vooral bezig met monitoring van broedende roofvogels in Zeeland: aantallen broedparen, broedsucces en het verzamelen van basale broedbiologische gegevens. In de winter staan de laatste jaren buitenactiviteiten op een laag pitje. In sommige jaren worden slaapplaatsen van Bruine en Blauwe Kiekendieven geteld en in het begin van het bestaan werden overwinterende Buizerds en Torenvalken gekarteerd. Van alle activiteiten is telkens verslag gedaan in jaarverslagen met uitzondering van de tellingen van kiekendieven op slaapplaatsen sinds 2006. De resultaten daarvan zijn te vinden in het nieuwsarchief.

Dit is het achttiende verslag (de jaren 2002-2003 en 2009-2010 zijn samengevoegd). Eerdere verslagen zijn te vinden op de website.

Na het belabberde broedseizoen van 2013 werden we in 2014 verblijd met het beste broedseizoen sinds de start van de werkgroep. Zoiets levert verassende verschillen op en vergroot het inzicht in wat er buiten zoal speelt. Toch weten we nog lang niet alles en komen we steeds weer voor nieuwe verassingen te staan. Wie had bijvoorbeeld omstreeks de eeuwwisseling gedacht dat binnen vijftien jaar de Wespendief, de Slechtvalk en de Havik een vast onderdeel van de Zeeuwse roofvogelbroedpopulatie zouden gaan uitmaken?

Welke soorten vestigen zich nog: de Grauwe Kiekendief in graan; de Zwarte Wouw in moerasbos of de Zeearend op de Slikken van de Heen? Kunnen de Bruine Kiekendief en de Sperwer, waarvan de populaties zo’n tien jaar geleden een flinke knauw hebben gekregen, zich op het huidige niveau handhaven? Hoe vergaat het de Torenvalk? Hoe zal het gaan met de populaties overwinterende roofvogels? Zet bijvoorbeeld de afname van de Blauwe en de toename van de Bruine Kiekendief door? Waar komen de overwinterende roofvogels vandaan en wat eten ze? Kortom heel veel vragen en daardoor nog voor jaren werk. Trek er op uit en leg je bevindingen vast. Wat betreft broedvogels wordt je dat heel gemakkelijk gemaakt. Zie de digitale nestkaart maar eens die Mario Aspeslach speciaal voor (roof)vogelwerkgroepen heeft ontwikkeld (inclusief videolessen!).

Henk Castelijns, Philippine 29 maart 2015.