In 2014 werden 203 nesten en in totaal 250 broedparen opgespoord. Dat is wat minder dan in 2014, maar omdat op een aantal plaatsen sprake was van nieuwe vestigingen en het gegeven dat eenmaal gevestigde broedparen jaren achtereen hetzelfde broedgebied bezetten, maakt dat de schatting voor 2014 toch een fractie hoger uitvalt dan die van een jaar eerder, namelijk 340-420 paren (Figuur 14).

Figuur 15. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2013.Figuur 15. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2013.

In totaal werden in 2014 67 eieren afkomstig uit 22 complete legsels opgemeten. Ze waren gemid-deld 55,9 mm hoog (SD=2,0), 44,6 mm breed (SD=1,33) en hadden een inhoud van 56,7 ml (SD=4,84). Genoemde waarden zijn nagenoeg gelijk aan de gemiddelden voor de periode 2009-2014.

Nog nooit begonnen Buizerds in Zeeland zo vroeg als in 2014. Ze startten gemiddeld op 1 april met de eileg (SD=8,5; N=48). Het verschil met het recordlate jaar 2013 bedraagt 10 dagen (Bijlage 2). Ook wat betreft het aantal eieren en jongen waren 2013 (dieptepunt) en 2014 (hoogtepunt) elkaars tegengestelden. Het aantal eieren was in 2014 met gemiddeld 2,9 (nog nooit zo hoog SD=0,7; N=38). Dat gold ook voor het aantal jongen: 2,4 (SD=0,7; N=85).

Twee keer dezelfde eerste winter Buizerd. Foto’s: Johnny du Burck.Twee keer dezelfde eerste winter Buizerd. Foto’s: Johnny du Burck.

In Midden Zeeuws-Vlaanderen, waar van bijna alle nesten het broedsucces bekend is, brachten 25 paren in 2013 tien jongen groot en 26 paren in 2014 33-34 jongen. Wat betreft 2013 was het broedsucces van alle paren bekend, voor 2014 was dat van twee paren niet het geval (HC).

In 2014 waren zowel de weersomstandigheden als de voedselsituatie gunstig dit in tegenstelling tot 2013 (5 en 6).
 
De belangrijkste prooien tijdens het opgroeien van de jongen zijn Fazanten, duiven, Hazen, Konijnen, kraaiachtigen, mollen en (woel)muizen (Tabel 5). Met uitzondering van de laatste twee gaat het bijna uitsluitend om jonge dieren. Opvallende prooien waren een Grasparkiet en een Wezel.

 Tabel 5. Prooien van de Buizerd in Zeeland in 2014.Tabel 4. Prooien van de Buizerd in Zeeland in 2013.