In 2009 werden 113 nesten en 162 broedparen opgespoord. In 2020 ging het om 102 nesten en 128 broedparen. De populatie wordt geschat op 360-510 paar (figuur 15).

Figuur 15. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Torenvalk in Zeeland in de periode 1995-2010.Figuur 15. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Torenvalk in Zeeland in de periode 1995-2010.

Gemiddeld begonnen Torenvalken in 2009 op 4 mei (SD=11; N=60) met de eileg en in 2010 op 27 april (SD=11; N=54). Het legbegin was in 2010 normaal en in 2009 acht dagen later dan normaal. Het gemiddeld aantal eieren was in 2009 met 4,3 (SD=0,9; N=63) lager dan normaal en in 2010 met 4,8 (SD=0,9; N=69) normaal. Wat het aantal jongen uitgevlogen betreft ging het respectievelijk om 3,2 (SD=1,1; N=70) en 4,3 (SD=1,2; N=71). Het normale aantal jongen voor de periode 1995-2010 bedroeg 3,8. Alleen in 2003 was het aantal jongen met 3,1 lager dan in 2009, terwijl 2010 samen met 2004 een topjaar was. Gecorrigeerd voor de vleugellengte was het gewicht van de jongen in beide jaren vrijwel gelijk.

In tabel 5 en bijlage 7 wordt een overzicht gegeven van in en nabij nesten van Torenvalken aangetroffen prooiresten. Omdat er geen braakballen op systematische wijze zijn verzameld, zijn de resultaten daarvan niet opgenomen in tabel 5. Hierdoor ontstaat een erg vertekend beeld van het voedsel. Torenvalken zijn namelijk echte Veldmuizeneters. Bij grotere jongen gaan muizen in zijn geheel naar binnen. De resten ervan worden daarom vooral in braakballen aangetroffen. Bij de in tabel 5 genoemde muizen gaat het om vondsten van nog niet (in zijn geheel) opgegeten exemplaren. De belangrijkste prooi voor de Torenvalk is de Veldmuis. Het aantal Veldmuizen varieert van jaar tot jaar sterk. In goede Veldmuizenjaren is het broedsucces groter dan in slechte jaren (figuur 7). In slechte jaren worden meer vogels gegeten. De meest gegrepen vogelsoort is de Spreeuw, maar ook Merel en Zanglijster staan vaak op het menu. Meestal gaat het om jonge beesten. Van de in totaal 311 Spreeuwen en lijsters waarvan de leeftijd bekend is, was 79% onvolwassen.

Tabel 5. In 2005-2010 op en nabij nesten van Torenvalken in Zeeuws-Vlaanderen verzamelde prooiresten. [b]Let op.[/b] het betreft alleen plukresten waardoor (woel)muizen sterk worden onderschat. Zie ook tekst.Tabel 5. In 2005-2010 op en nabij nesten van Torenvalken in Zeeuws-Vlaanderen verzamelde prooiresten. Let op. het betreft alleen plukresten waardoor (woel)muizen sterk worden onderschat. Zie ook tekst.

Bijzondere prooien waren Egel (twee van circa 40 gram in één nest), Roodborsttapuit, Groene Specht Bruine Kikker, Gewone Pad en Groene Kikker (2x). Op Sint Philipsland werd op 30 mei en4 juni 2010 een nest aangetroffen met tien eieren. Op 15 juni lagen er negen jongen in het nest. Op moment dat er een foto werd genomen (zie foto hieronder), ging het nog om acht jongen die later allemaal zijn uitgevlogen. Er werd gebroed in een open schuur op balen stro. Het is niet bekend of het om twee vrouwtjes ging of niet. Bij zo’n groot legsel is dat wel aannemelijk.

Nest met 8 jonge Torenvalken. Alle jongen zijn uitgevlogen. Eerder werden in het nest 10 eieren aangetroffen. Sint Philipsland juni 2010. [i]Foto: Cock en Elly van Heukelen.[/i]Nest met 8 jonge Torenvalken. Alle jongen zijn uitgevlogen. Eerder werden in het nest 10 eieren aangetroffen. Sint Philipsland juni 2010. Foto: Cock en Elly van Heukelen.

Op 18 juni 2010 hoorde Luud Persijn (Koewacht) het paar Torenvalken dat bij hem in een nestkast broedde vreselijk te keer gaan. Wat later zag hij een jonge Havik bij de kast wegvliegen met een donsbal in de klauw. De valken achtervolgden de Havik. De volgende dag vond hij niet ver van de kast twee jonge dode Torenvalken. Ze hadden allebei duidelijke sporen van een roofvogelklauw. Op 20 juni ben ik bij hem langs gegaan. Uit de vleugellengtes van de dode jongen kon ik opmaken dat ze circa tien dagen oud geworden waren. Daarna hebben we de twee resterende jongen in de kast geringd. Ze bleken circa elf dagen oud te zijn. Er lag ook nog een ei in de nestkast. Omdat Luud eerder had gezien dat het om een vijflegsel ging, wisten we toen dat de Havik geen enkel jong had opgegeten. Op 15 juli controleerde Luud de kast opnieuw. Toen bleek dat ook de beide resterende jongen dood waren. Hij schatte dat de jongen drie weken oud geworden waren. Ze waren omgekomen van de honger.

Jonge Torenvalk met uit de bek stekende Spreeuwenpoot aan de Molenweg Terneuzen op 27 juni 2003. Foto: Henk Castelijns.Jonge Torenvalk met uit de bek stekende Spreeuwenpoot aan de Molenweg Terneuzen op 27 juni 2003. Foto: Henk Castelijns.