De onderzoeksinspanning was in 2009 en 2010 in dezelfde orde van grootte als die in de drie voorafgaande jaren (figuur 8). Er was één belangrijk verschil. 2010 werd door SOVON uitgeroepen tot het jaar van de Bruine Kiekendief. Het motiveerde de Zeeuwse (roof)vogelaars tot het vrijwel gebiedsdekkend inventariseren van deze soort.

Figuur 8. Aantal in de periode 1995-2010 in Zeeland per jaar opgespoorde roofvogelnesten en -broedparen.Figuur 8. Aantal in de periode 1995-2010 in Zeeland per jaar opgespoorde roofvogelnesten en -broedparen.

In 2010 werd een recordaantal nestkaarten ingeleverd (figuur 9). Ten opzichte van de vier voorafgaande jaren ging het vooral om extra nestkaarten die betrekking hadden op Buizerd en Bruine Kiekendief.

Figuur 9. Aantal in de periode 1995-2010 in Zeeland ingestuurde nestkaarten van roofvogels.Figuur 9. Aantal in de periode 1995-2010 in Zeeland ingestuurde nestkaarten van roofvogels.

In 2009 werden 461 nesten gevonden en 627 broedparen opgespoord. In 2010 ging het om 558 nesten en om 692 broedparen. Sinds 2004 worden jaarlijks tussen de 500-700 broedparen opgespoord (figuur 8). Dat is de helft van het geschatte aantal broedparen voor 2009-2010 (1000-1400 paren). In 2009 werden 390 en in 2010 478 nestkaarten ingevuld.

Wat betreft het Markiezaat- en Zoommeer werden voor zowel 2009 en 2010 (nog) geen gegevens ontvangen.

In bijlage 1 wordt voor de deelgebieden een schatting van het aantal broedparen gegeven.

In bijlage 2 wordt voor de periode 1995-2010 per soort een overzicht gegeven van de belangrijkste broedbiologische gegevens zoals de start van de eileg, het aantal eieren en het broedsucces. Bovendien wordt er het aantal geringde jongen vermeld.

In bijlagen 3-8 wordt per soort een overzicht gegeven van het op en nabij het nest gevonden prooiresten.

Roofvogelaars op weg naar een nest van een Bruine Kiekendief in een oogstbaar wintergerstveld. De voorste draagt een schrikhek om rondom het nest te zetten. Het schrikhek biedt na de oogst de jongen bescherming tegen grondpredatoren. In dit geval zijn er vijf jongen uitgevlogen. Sint Kruis 3 juli 2009. [i]Foto: Eric Waals.[/i]Roofvogelaars op weg naar een nest van een Bruine Kiekendief in een oogstbaar wintergerstveld. De voorste draagt een schrikhek om rondom het nest te zetten. Het schrikhek biedt na de oogst de jongen bescherming tegen grondpredatoren. In dit geval zijn er vijf jongen uitgevlogen. Sint Kruis 3 juli 2009. Foto: Eric Waals.