Van de in Zeeland voorkomende roofvogels zijn Havik, Sperwer, Boomvalk en Slechtvalk echte vogeleters. Bruine Kiekendief, Buizerd en Torenvalk kunnen zich wel met vogels in leven houden, maar hebben voor een geslaagd broedseizoen ook een goed aanbod van muizen (alle drie de soorten) en jonge Hazen en Konijnen (Bruine Kiekendief en Buizerd) nodig.

In 2004 is een meetnet voor Konijnen en Hazen opgestart. Langs een route in het uiterste oosten van Zeeuws-Vlaanderen werden in het vroege voorjaar van 2004 116 Hazen geteld (Lamien Verstraete). In dezelfde periode in 2005 ging het langs dezelfde route om 72 ex. Een route in Midden Zeeuws-Vlaanderen leverde in 2004 86 ex en in 2005 om 57 ex. op.

Figuur 2: Afschot van voor Bruine Kiekendief en Buizerd potentiële prooien. De aantallen zijn per km2. Bron: Leen de Jonge (secretaris WBe Midden Zeeuws-Vlaanderen).Figuur 2: Afschot van voor Bruine Kiekendief en Buizerd potentiële prooien. De aantallen zijn per km2. Bron: Leen de Jonge (secretaris WBe Midden Zeeuws-Vlaanderen).Op de Gasdam in Saeftinghe werden in 2004 vanuit een standpunt tijdens de schemering 125 Konijnen geteld (Wannes Castelijns). De telling in 2005 moet nog worden uitgevoerd. Tijdens een inventarisatie van uilen in het Braakmanbos werden in 2004 in het licht van een zaklamp 20 Konijnen gezien. In 2005 werden dezelfde paden afgelopen en bleef de teller op slechts 11 ex. staan. Op de Gasdam gaat het om een geïsoleerde populatie die (nog) niet te leiden heeft gehad van de virusziekte die elders in Nederland de Konijnenpopulatie heeft gedecimeerd (Bijlsma 2004). In de Braakman heeft de virusziekte behoorlijk huisgehouden. Vroeger waren er plaatsen waar Figuur 3: Trend van het aantal in Zeeland uitgevlogen jonge Torenvalken. Een goed broedsucces staat voor een goed muizenjaarje vanuit een standpunt soms meer dan 100 Konijnen kon tellen. Dat het niet goed gaat met het Konijn en andere voor Bruine Kiekendief en Buizerd potentiële prooien blijkt ook de afschotcijfers die zijn verzameld door Leen de Jonge van de Wildbeheerseenheid Midden Zeeuws-Vlaanderen (figuur 2). Behalve de stand van het Konijn neemt ook die van de Haas en in minder mate van de Fazant af. Die van de Haas evenals van het Konijn door een virusziekte (Bijlsma 2005a). 

De muizenstand kan van jaar tot jaar enorm variëren. Een meetnet is er in Zeeland helaas niet. Wel is er een afgeleide: het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen Torenvalken (figuur 3). Daaruit valt af te leiden dat 2003 een nooit eerder vertoont muizendaljaar was en 2004 een muizenpiekjaar was.