Wildnest van een Torenvalk in een populierenbosje van <1ha nabij de Tweede Verkorting Axel. De verse takken (bladscheuten populier) zijn kort daarvoor aangebracht door een Buizerd die het nest in 2003 had gebouwd. Bij de tweede controle in 2003 zat een vrouwtje Wilde Eend op het 17 meter hoge nest. Ze had 5 eieren. Bij de tweede controle in 2004 lagen zes kleine jonge Torenvalken in het nest, bij de derde controle waren ze verdwenen.Kort daarop begon de Torenvalk opnieuw in een nestkast in hetzelfde bosje.Er vlogen half augustus nog vier jongen uit, waarvan drie met spreidpoten. De Buizerd had in april/mei een nieuw nest gebouwd, maar tot eileg kwam het niet.Begin juni bleek dat het nieuwe nest overgenomen was door een Boomvalk die er met succes drie jongen grootbracht. [i]Foto: Pepijn Calle.[/i]Wildnest van een Torenvalk in een populierenbosje van <1ha nabij de Tweede Verkorting Axel. De verse takken (bladscheuten populier) zijn kort daarvoor aangebracht door een Buizerd die het nest in 2003 had gebouwd. Bij de tweede controle in 2003 zat een vrouwtje Wilde Eend op het 17 meter hoge nest. Ze had 5 eieren. Bij de tweede controle in 2004 lagen zes kleine jonge Torenvalken in het nest, bij de derde controle waren ze verdwenen.Kort daarop begon de Torenvalk opnieuw in een nestkast in hetzelfde bosje.Er vlogen half augustus nog vier jongen uit, waarvan drie met spreidpoten. De Buizerd had in april/mei een nieuw nest gebouwd, maar tot eileg kwam het niet.Begin juni bleek dat het nieuwe nest overgenomen was door een Boomvalk die er met succes drie jongen grootbracht. Foto: Pepijn Calle.In 2004 werden 122 nesten opgespoord en 172 broedparen. Elf van de 122 nesten waren ‘wild: twee keer werd een oud Buizerdnest gebruikt, vier keer een oud Eksternest en drie keer een oud nest van een Zwarte Kraai. Vier broedgevallen vonden plaats in een gebouw: drie keer in een nis en een keer in een emmer. De rest broedde in nestkasten.

Jaarlijkse variaties daargelaten is het aantal broedparen van de Torenvalk de laatste tien jaren stabiel: 450-550 paren.

De gemiddelde start van de eileg was met 21 april zes dagen vroeger dan normaal en zelfs 13 dagen vroeger dan in 2003. Het aantal eieren en het aantal uitgevlogen jongen waren met respectievelijk 5,1 (s=0,70 n=71) en 4,3 (s=1,07 n=80) nog nooit zo hoog. De Zeeuwse Torenvalken waren vanwege het hoge muizenaanbod kennelijk in een puike conditie de winter doorge­komen.

Gemeten naar het gewicht van het oudste jong tijdens het ringen waren de uitvlieggewichten van 2002 en 2004 vergelijkbaar en lagen ze significant hoger dan in 2003: zowel in 2002 als in 2004 was het gemiddelde gewicht exact 224 gram (s=36 n=52 en s=35 n=57). In 2003 was schraalhans keukenmeester. Het oudste jong woog met gemiddeld 193 gram (s=43 n=37) 13% minder dan in 2002 en 2004. Het wordt nog gekker als je je realiseert hoe groot het verschil in gewicht van de som van het aantal jongen per nest is. In een slecht muizenjaar zijn de gewichten laag en vliegen er minder jongen uit. Het totaal aan Torenvalkvlees per nest in de periode 2002-2004 was achtereenvolgens: Figuur 12: Voedsel van Torenvalken tijdens het broedseizoen in Zeeuws-Vlaanderen in de periode 2000-2004.Figuur 12: Voedsel van Torenvalken tijdens het broedseizoen in Zeeuws-Vlaanderen in de periode 2000-2004.862, 617 en 919 gram. In 2002 en 2004 lag er respectievelijk 40% en 49% meer jong Torenvalkenvlees in een nest dan in 2003!

Nestcontroles in Zeeland worden vaak uitgevoerd met een spiegel. Het nadeel daarvan is dat er geen betrouwbare informatie over het voedsel verkregen wordt. Dat is sowieso een probleem omdat het vaak een enorme zooi in de nestkasten is. Sinds 2003 wordt  in Zeeeuws-Vlaanderen van alle nestkasten waar bijgeklommen wordt, meestal gebeurt dat pas op het moment van ringen, genoteerd of er in de kast andere prooien liggen dan braakballen van muizen. Als dat het geval is worden deze prooien meteen gedetermineerd of als dat niet lukt mee naar huisgenomen om daar te determineren. In het slechte muizenjaar 2003 werden 27 controles op deze wijze uitgevoerd. In slechts 10 nestkasten lagen alleen braakballen en/of restanten van muizen. In het goede muizenjaar 2004 was dat bij 34 van de 38 kasten het geval. Daaruit blijkt dat Torenvalken als het maar enigszins kan tijdens het broedseizoen op muizen jagen. Als er te weinig muizen zijn wordt uitgeweken naar vogels: vooral jonge Spreeuwen, en in minder mate Merels en Zanglijsters zijn dan de klos (figuur 12). In totaal werden 25 verschillende vogelsoorten als prooirest aangetroffen. Bijzondere prooien waren: Holenduif (1x), Postduif (1x), Waterhoen (1x pul en 2 x volgroeid), Groene Specht (1x), Grote Bonte Specht (3x) en Blauwborst (1x).